Všeobecné obchodní podmínky

Pro všechny naše dodavatele jsme připravili přehled podmínek, kterými se řídí nákup majetku, služeb a prací. Informujte se prosím o Všeobecných obchodních podmínkách.

Poskytování přepravních a dalších služeb Českých aerolinií zákazníkům se řídí následujícím dokumentem.


Všeobecné obchodní podmínky účinné od 1. 6. 2014

Preambule

A. Ke vzniku smlouvy mezi Smluvními stranami dochází potvrzením přijetí objednávky Dodavatelem. Tyto Obchodní podmínky činí součást každé takové smlouvy. Pro účely objednávky jsou použitelné pouze a výlučně tyto Obchodní podmínky. Použití jakýchkoliv jiných obchodních podmínek Objednatele, Dodavatele či jakékoliv třetí strany se tímto výslovně vylučuje. Na takévéto jiné obchodní podmínky nebude brán zřetel

 1. Plnění
  • 1.1 Plnění. Dle dohody Smluvních stran je předmět závazku určen v objednávce (dále jen„Plnění“).
  • 1.2 Vlastnictví a nebezpečí škody. Vlastnické právo a nebezpečí škody na Plnění přechází na Objednatele okamžikem jeho protokolárního převzetí Objednatelem.
  • 1.3 Vlastnosti Plnění. Dodavatel se zavazuje dodat Objednateli Plnění v množství, druhu a specifikaci sjednané v objednávce a dále prosté jakýchkoli práv třetích osob a vad. Je-li předmětem objednávky koupě, je Dodavatel povinen Plnění dodat nové, nepoužité, nepoškozené, plně funkční, v nejvyšší jakosti poskytované jejím výrobcem a spolu se všemi licencemi a právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému užívání Objednatelem. Je-li předmětem koupě zboží, jehož součástí je obal, zavazuje se Dodavatel informovat Objednatele o způsobu zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů.
  • 1.4 Práva k duševnímu vlastnictví. Dodavatel ujišťuje Objednatele, že užíváním a převzetím Plnění nebude zasahováno do práv třetích osob k autorskému dílu, ochranné známce, patentu, užitnému vzoru, průmyslovému vzoru, vynálezu,
   biotechnologickému vynálezu, topografii polovodičového výrobku, obchodní firmě, označení původu a zeměpisného označení, obchodnímu tajemství, know-how, zlepšovacímu návrhu nebo goodwillu.
 2. Přijetí
  • 2.1 Dodavatel se zavazuje potvrdit přijetí objednávky zasláním podepsané objednávky faxem nebo emailem v naskenované podobě na kontaktní údaje Objednatele uvedené na objednávce, a to do 24 hodin od doručení objednávky Dodavateli.
  • 2.2 Fikce přijetí. Smluvní strany se dohodly, že pokud Dodavatel nezašle Objednateli odmítnutí objednávky ve lhůtě do 24 hodin od jejího obdržení, má se za to, že objednávku přijal.
  • 2.3 Neúplné přijetí. Dodavatel není oprávněn objednávku Objednatele přijmout s jakýmikoli doplňky nebo výhradami; takové přijetí se považuje za odmítnutí objednávky.
 3. Termín dodání, převzetí, Plnění
  • 3.1 Termín dodání. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění v termínu uvedeném v objednávce („Termín dodání“).
  • 3.2 Převzetí Plnění. Dodavatel je povinen Plnění dodat do místa dodání dle objednávky v dohodnuté hodině Termínu dodání v kvalitě a se všemi dokumenty a doklady související s Plněním a umožnit Objednateli prohlídku Plnění a případně ověření jeho funkčnosti. Poté, co si Objednatel Plnění prohlédne, případně ověří funkčnost, sepíší Smluvní strany předávací protokol.
  • 3.3 Odmítnutí převzetí. Objednatel není povinen Plnění převzít, pokud dle jeho posouzení Plnění trpí jakýmikoliv vadami. Odmítne-li Objednatel z výše uvedeného důvodu Plnění převzít, je Dodavatel povinen poskytnout Objednateli nové Plnění, jež plně odpovídá specifikaci uvedené v objednávce, a to nejpozději ve lhůtě pěti (5) dnů počínající dnem následujícím po Termínu dodání. Ustanovení odst. 2.2 těchto OP platí v tomto případě obdobně.
 4. Cena, její splatnost, fakturace
  • 4.1 Cena. Cena uvedená v objednávce zahrnuje veškeré náklady Dodavatele související s poskytnutím Plnění (zejména náklady na dopravu, instalaci, je-li předmětem Plnění). K Ceně bude připočtena DPH ve výši dle platných právních předpisů.
  • 4.2 Způsob placení Ceny. Cena je splatná na bankovní účet Dodavatele na základě faktury vystavené Dodavatelem. Cena je splatná v měně, ve které je sjednána.
  • 4.3 Pokud v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, Dodavatel (i) bude rozhodnutím správce daně určen jako nespolehlivý plátce; nebo (ii) bude vyžadovat úhradu za zdanitelné plnění poskytnuté dle Objednávky a těchto Obchodních podmínek na bankovní účet, který není správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, nebo bankovní účet na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo území ČR; je Objednatel oprávněn uhradit na bankovní účet Dodavatele pouze Cenu za Plnění bez DPH. DPH, je-li účtovaná a jeli součástí úhrady ze strany Objednatele, je Objednatel oprávněn uhradit přímo na účet příslušného správce daně. V takovém případě se částka ve výši DPH nepovažuje za neuhrazený závazek vůči Dodavateli, Dodavatel tak není oprávněn požadovat doplatek DPH ani uplatňovat jakékoliv úroky z prodlení. O tomto postupu je Objednatel povinen Dodavatele informovat, a to nejpozději k datu úhrady Ceny.
  • 4.4 Náležitosti Faktury. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů platných na území České republiky a musí obsahovat ve vztahu k poskytnutému Plnění věcně správné a dostatečně podrobné údaje. Přílohou faktury musí být jeden (1) stejnopis předávacího protokolu podepsaný Objednatelem. Smluvní strany sjednávají, že faktury vystavené na základě Objednávky a těchto OP mohou mít listinnou nebo elektronickou podobu (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky), přičemž obě Smluvní strany tímto s použitím faktur v elektronické podobě výslovně souhlasí. Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy zvýšených zákonných požadavků na uchovávání faktur v elektronické podobě a zavazují se je, každá za sebe, dodržovat.
  • 4.5 Postup fakturace. Faktura může být vystavena nejdříve v den, kdy Smluvní strany podepsaly předávací protokol. Dodavatel je povinen doručit fakturu na fakturační adresu uvedenou v objednávce. Objednatel je oprávněn fakturu Dodavateli vrátit, neobsahuje-li náležitosti dle odst. 4.4 těchto OP. Dodavatel je v tomto případě povinen bezodkladně doručit novou fakturu, která bude splňovat veškeré náležitosti dle odst. 4.4 těchto OP. Doručením nové, správně vystavené faktury, začíná běžet nová lhůta splatnosti.
  • 4. 6 Splatnost faktury. Splatnost faktury činí 30 dní od data doručení faktury na fakturační adresu Objednatele. Faktura je považována za uhrazenou okamžikem odeslání příslušné částky z účtu Objednatele.
 5. Záruka, reklamace
  • 5.2 Záruka. Dodavatel tímto ujišťuje Objednatele, že Plnění bude mít po dobu 2 let odpředání Dodavateli (neuvádí-li objednávka lhůtu jinou) vlastnosti sjednané v odst..1.3 a 1.4 těchto OP. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání Plnění.
  • 5.3 Reklamace. Objednatel je povinen oznámit Dodavateli vadu Plnění, která se vyskytla v průběhu Záruční doby, bezodkladně po jejím zjištění (dále jen „Vytčení vady“). Vytčení vady musí být zasláno Dodavateli písemně doporučeným dopisem nebo prostřednictvím faxu nebo datové zprávy podepsané elektronickým podpisem, a to na adresu jeho sídla. Dodavatel je povinen do jednoho (1) pracovního dne potvrdit přijetí Vytčení vady a ve lhůtě dvou pracovních dnů započít s odstraněním Vytčené vady. Dodavatel se zavazuje vadu odstranit nejpozději ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od Vytčení vady. Odstraněním vady se rozumí zejména oprava vedoucí k plné a bezvadné funkčnosti Plnění, nebo dodání nového, bezvadného Plnění, jakož i odstranění vady právní.
 6. Smluvní pokuty a úrok z prodlení
  • 6.1 Smluvní pokuty. Dodavatel je povinen uhradit Objednateli:
         6.1.1. za porušení povinnosti dodat Plnění v Termínu dodání smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny za každý byť započatý den prodlení, nebo
         6.1.2. za porušení povinnosti dodat Plnění po jeho odmítnutí dle odst. 3.3 těchto OP ve lhůtě pěti (5) dnů následujících po Termínu dodání smluvní pokutu ve výši 0,05% z Ceny za každý byť započatý den prodlení, nebo
         6.1.3. za porušení povinnosti odstranit vadu ve lhůtě dle odst. 5.2 těchto OP, smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny za každý za každý byť započatý den prodlení.
  • 6.2.Úrok z prodlení. Objednatel je povinen v případě prodlení s úhradou faktury uhraditDodavateli úrok z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení.
  • 6.3.Splatnost smluvní pokuty a úroku z prodlení. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 15 dnů ode dne písemného vyzvání k úhradě.
  • 6.4Vztah k náhradě škody. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty nebo jejímzaplacením není dotčen nárok požadovat náhradu škody v plné výši.
 7. Další ujednání
  • 7.1 Odstoupení od smlouvy. Kterákoli ze Smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit, pokud druhá Smluvní strana poruší své smluvní povinnosti podstatným způsobem. Podstatným porušením se rozumí:      
         7.1.1. Plnění nemá vlastnosti vymíněné v objednávce nebo v odst. 1.3 nebo v odst. 1.4 těchto OP a ke zjednání nápravy nedojde ani v dodatečné lhůtě sedmi (7) dnů ode dne, kdy Objednatel odmítne převzít Plnění dle odst. 3.3 těchto OP, nebo      
         7.1.2. Dodavatel nedodá Objednateli Plnění ani ve lhůtě pěti (5) dnů od sjednaného Termínu dodání, nebo     
         7.1.3. Objednatel bude v prodlení s úhradou Ceny delším než 30 dnů od data splatnosti.

   Projev vůle odstoupit od smlouvy musí být učiněn písemně a doručen druhé Smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení odstoupení druhé Smluvní straně.
  • 7.2. Změna okolností. Smluvní strany na sebe berou nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“).
  • 7.3. Smlouvy uzavírané adhezním způsobem. S ohledem na uzavření smlouvy mezi podnikateli v rámci jejich podnikání se Smluvní strany v souladu s ustanovením § 1801 Občanského zákoníku dohodly, že pro účely této smlouvy se nepoužijí ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku o smlouvách uzavíraných adhezním způsobem.