Všeobecné obchodní podmínky

Pro všechny naše dodavatele jsme připravili přehled podmínek, kterými se řídí nákup majetku, služeb a prací. Informujte se prosím o Všeobecných obchodních podmínkách.

Poskytování přepravních a dalších služeb Českých aerolinií zákazníkům se řídí následujícím dokumentem.


Všeobecné obchodní podmínky, verze 4.1.

pro nákupy majetku, služeb a prací společností České aerolinie a. s. v České republice (platné od 26.11.2008)

 1. Úvodní ustanovení
  • 1.1. Na tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) se vztahuje ustanovení § 273 1) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Nadpisy a členění těchto VOP jsou uvedeny pouze pro přehlednost a nemají vliv na jejich interpretaci a význam. Nevyplývá-li z kontextu něco jiného, mají v těchto VOP následující výrazy tento význam:
  • 1.2.  „kupující,“ rozumí se tím např. objednatel, klient, zákazník, kterým je společnost České aerolinie a. s.,
  • 1.3. „prodávající,“ rozumí se tím např.dodavatel, zhotovitel, právnická či fyzická osoba,
  • 1.4. „objednávka,“ rozumí se tím např. kupní smlouva, smlouva o dílo, mandátní smlouva, inominátní smlouva, smlouva o nájmu a to i ve stadiu návrhu.
  • 1.5. „dodávka“, rozumí se zboží, služba, práce, úkon, dílo apod.
  • 1.6. Akceptací objednávky prodávající stvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto VOP a že je akceptuje. Zaslaná objednávka je návrhem příslušné smlouvy. Smluvní vztah skutečně vzniká v momentě akceptace objednávky prodávajícím. Prodávající dále bere na vědomí, že není-li jím objednávka potvrzena, projevuje souhlas se zněním těchto VOP uskutečněním dodávky dle objednávky kupujícího.
  • 1.7. V případě nepotvrzení objednávky není kupující povinen dodávku převzít.
 2. Vlastnické právo k plnění přechází na kupujícího jeho protokolárním převzetím (potvrzení dodacího listu, akceptačního protokolu) nebo pokud protokolárním způsoben nelze zajistit, pak způsobem obvyklým v obchodních vztazích. Kupující nepřejímá plnění, které vykazuje jakékoliv vady.

 3. Dodací podmínky, balení
  • 3.1. Místem doručení dodávky – plnění je adresa doručení uvedená v objednávce.
  • 3.2. Pokud v objednávce není uvedeno, že cena je bez dopravy do místa doručení, má se za to, že je již obsažena v této ceně a je součástí dodávky.
  • 3.3. Je-li objednávkou realizována oprava, úprava, revize, montáž nebo jiné práce realizované na dílech odesílaných zhotoviteli, je místem předání díla, pokud není uvedeno jinak, vstupní kontrola objednatele.
  • 3.4. S každou dodávkou bude doručen dodací list obsahující: číslo objednávky, jméno jejího zpracovatele, číslo položky, popis položky, sériové číslo (pokud existuje), množství, cenu za jednotku. Kupující si vyhrazuje právo vrátit dodávku na náklady prodávajícího pokud neobsahuje požadované informace dle tohoto článku.
  • 3.5. Prodávající vyrozumí kupujícího včas o uskutečnění plnění, pokud to stanovený dodací termín dovoluje.
 4. Sankce
  • 4.1. V případě prodlení prodávajícího s poskytnutím plnění ve sjednané lhůtě, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové hodnoty plnění za každý započatý den prodlení, až do řádného splnění závazku. Splatnost smluvních pokut je 30 dnů od doručení faktury.
  • 4.2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody a rovněž není dotčena povinnost splnit závazky vyplývající z  objednávky.
 5. Platba a fakturace
  • 5.1. Platba probíhá vždy bankovním převodem, přičemž zaplacením se rozumí odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.
  • 5.2. Fakturace je možná pouze po protokolárním převzetí dodávky – plnění. Splatnost faktury za dodané zboží je 60 dnů od jejího doručení kupujícímu.
  • 5.3. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy, a to zákonem o dani z přidané hodnoty platným k datu uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni zaplacení a zároveň zákonem o účetnictví platnému k témuž datu. Na všech daňových dokladech musí být vždy uvedeno číslo objednávky, jméno jejího zpracovatele, číslo každé položky objednávky (je-li na objednávce uvedeno), místa kam byla položka dodána, popis položky, sériové číslo položky, množství dodaného a jednotkové ceny a připojena fotokopie předávacího protokolu.
  • 5.4. V případě, že zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na ní nebudou uvedeny výše citované skutečnosti, nebo na ní nebude uplatněna DPH v souladu s platným zákonem o dani z přidané hodnoty, nebo bude neúplná či nesprávná je jí (nebo její kopii) objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti zhotoviteli k opravě či doplnění. V takovém případě platí, že nová 60 denní lhůta splatnosti faktury začíná běžet ode dne prokazatelného obdržení správně opravené faktury.
  • 5.5. Adresa pro doručování faktur je České aerolinie a.s., Centrální evidence faktur, Letiště Ruzyně 160 08 Praha 6.
 6. Cena v objednávce je vždy v Kč, za jednotku, či úkon, sumárně a bez DPH. Cena obsahuje veškeré náklady spojené s dodáním a protokolárním převzetím plnění. Je konečná a neměnná.

 7. Záruční doba činí 24 měsíců ode dne protokolárního převzetí plnění, pokud z povahy dodávky nebo účelu jejího použití nevyplývá něco jiného. Jestliže prodávající v dokumentech nebo na obalech, které jsou součástí dodávky uvede záruční dobu delší, platí tato delší záruční doba.

 8. Zrušení nebo odstoupení
  • 8.1. Kupující si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že:
           8.1.1. se zvýšila cena dodávky do doby jejího dodání, 
           8.1.2. zjištěné vady nebyly odstraněny do 21 dnů od uplatnění reklamace, 
           8.1.3. prodleva s dodávkou zboží je delší jak jeden týden od stanoveného termínu dodání, 
           8.1.4. nebylo dodrženo ujednání o záruce.
  • 8.2. Žádná ze stran není oprávněna postoupit nebo jinak převést práva nebo závazky nebo jejich části vyplývající z objednávky na třetí osobu, ledaže by druhá strana vydala k takovému postoupení nebo převodu předchozí písemný souhlas.
  • 8.3. Je-li uzavřena smlouva na dobu neurčitou činí výpovědní lhůta jeden měsíc a začíná běžet prvním dnem v měsíci, který následuje po doručení oznámení.
 9. Rozhodné právo
  • 9.1. Všechny případné spory vznikající z objednávky a v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit jednáním mezi smluvními stranami, budou rozhodovány podle českého práva příslušnými českými soudy.
  • 9.2. Z důvodu předejití konfliktu mezi ujednáním VOP a ostatními částmi objednávky budou ustanovení objednávky interpretována v tomto pořadí:
           9.2.1. prvá strana objednávky,
           9.2.2. tyto VOP, 
           9.2.3. jakékoliv doplňující podmínky, které jsou součástí objednávky, 
           9.2.4. pracovní postupy, 
           9.2.5. výkresy, 
           9.2.6. specifikace, 
           9.2.7. ostatní dokumenty

1) § 273 odst. 1 Část obsahu smlouvy lze určit také odkazem na všeobecné obchodní podmínky vypracované odbornými nebo zájmovými organizacemi nebo odkazem na jiné obchodní podmínky, jež jsou stranám uzavírajícím smlouvu známé nebo k návrhu přiložené.
§ 273 odst. 2 Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek uvedených v odstavci 1.