Životní prostředí

Dobře si uvědomujeme, že stejně jako ostatní druhy přepravy i létání s sebou přináší negativní dopady na životní prostředí. Naší snahou je negativní dopady na životní prostředí co nejvíce eliminovat. O opatřeních, která byla v naší společnosti přijata, a o plánovaných krocích se dočtete na následujících stránkách.

České aerolinie pečují o životní prostředí

Od roku 2008 je ve společnosti zaveden systém řízení ochrany životního prostředí, tzv. systém environmentálního managementu (EMS). Tento systém vznikl v souladu s požadavky normy ČSN ISO 14001 a je v pravidelných intervalech certifikován mezinárodní společností NQA. Naším záměrem je soustavně usilovat o snižování přímých i nepřímých vlivů na životní prostředí v důsledku naší činnosti a v maximální míře aplikovat princip prevence a předcházení znečištění. 

Hluková politika Českých aerolinií

Uvědomujeme si, že hluk produkovaný letadly je vnímán jako vážný problém. Řešení vedoucí ke snižování hlukové zátěže musí ale současně splňovat bezpečnostní kritéria a odpovídat ekonomické realitě.
 
Všeobecně používané principy snižování hluku z provozu letadel

  • Letadlo za letu vytváří hluk dvojího původu. Nejvýznamnější složkou je hluk pohonných jednotek (motorů). Aerodynamika letounu je druhým významným zdrojem hluku, který tak vzniká jako přirozený důsledek pohybu letadla ve vzduchu. U nových generací letounů již moderní technologie umožnily výrazné snížení hladiny hluku v obou složkách. České aerolinie v posledních 20 letech zásadně obměnily skladbu svého letadlového parku. Postupně nahradily zastaralé typy letadel novými, které jsou podle mezinárodních standardů certifikovány v  kategoriích nejnižší hlučnosti. Modernizace letadlového parku v tomto smyslu pokračuje i nadále.
  • Územní plánování a řízení je v zodpovědnosti správce nebo provozovatele letiště. I při dodržení všech omezení vytváří provoz letadel hluk, což pro okolí letišť přináší specifický režim. Správce letiště, společnost Letiště Praha, a. s., o něm informuje na svých stránkách: http://www.prg.aero.
  • • Provozní omezení/zákazy jsou uplatňovány jako restriktivní opatření, bránící nadměrnému hluku z provozu letadel nad hlukově citlivými místy (např. nemocnice) nebo v určitém čase (noční doba). Podrobnosti o těchto omezeních jsou publikovány v Letové informační příručce. Uvedená omezení lze porušit jen v případech zajišťujících bezpečnost letu. O aktivitách v systému řízení letového provozu informuje organizace Řízení letového provozu České republiky na stránkách: http://www.ans.cz.
  • • Odletové (tratě SID) a příletové (tratě STAR) postupy jsou pro ovlivnění hlukové zátěže v okolí letišť nejvýznamnější. Jejich podobu spoluvytváří provozovatel letiště, klíčový provozovatel letadel a poskytovatel služeb řízení letového provozu. Postupy jsou schvalovány Úřadem pro civilní letectví. České aerolinie se spolupodílejí na postupech pro letiště Praha-Ruzyně. Výsledné odletové a příletové postupy jsou následně publikovány prostřednictvím Letové informační příručky a jsou pro piloty závazné.

Přiměřenost postupů pro snížení hlukové zátěže závisí na fyzické podobě letiště a jeho okolí. Ve všech případech jsou však postupy voleny tak, aby byla chráněna hlukově citlivá místa v okolí letiště a současně byly splněny podmínky pro zajištění bezpečnosti letu.

Bez ohledu na konkrétní specifika daného letiště jsou postupy pro vzlety a přistání založené na následujících obecných zásadách:

  • • Pro vzlety letadel jsou použitelné postupy v závislosti na tom, v které části vzletu má být hluk snížen. Tomu je podřízeno použití vzletového (maximálního) výkonu pohonné soustavy (motorů) a vzletové konfigurace křídel. Při maximálním využitelném výkonu je brzy dosažena dostatečná výška letu a odlehlejší okolí je více chráněno proti hluku. Pokud má být hlukem méně obtěžováno i bezprostředně přiléhající okolí, jsou voleny režimy s dřívějším urychlováním letounu tak, aby vzlet mohl dříve pokračovat při sníženém výkonu.
  • • Pro snížení hlukové zátěže během přistávání se využívá plynulé klesání beze změn rychlosti a výkonu pohonných jednotek. Cílem je dosáhnout nepřerušovaného klesání při sníženém výkonu a odporu tak, aby bylo možné vysunout podvozek co nejpozději.

Dodržování postupů pro snížení hluku je na odletových a příletových tratích monitorováno. Posádky letadel se vždy rozhodují především s ohledem na bezpečnost provozu. Existují však případy, kdy je třeba se pro zachování bezpečnosti letu odklonit od předepsaného postupu − např. konfliktní provoz, bouřka apod.

Piloti Českých aerolinií procházejí permanentním výcvikem, při kterém je postupům pro snížení hlukové zátěže věnována náležitá pozornost.

Hladina hluku z provozu letadel je na letišti Praha-Ruzyně regulována Letištěm Praha, a. s. České aerolinie, stejně jako ostatní dopravci, platí za každé přistání na letišti Praha-Ruzyně hlukové poplatky. Jejich výše je odvozena od maximální vzletové hmotnosti daného letadla a jeho zařazení do příslušné kategorie hlučnosti podle hlukového certifikátu Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO).

Společnost Letiště Praha, a. s., odpovídá za protihluková opatření v ochranném hlukovém pásmu letiště Praha-Ruzyně. K financování těchto opatření využívá fondu hlukových poplatků. České aerolinie jsou největším přispěvatelem tohoto fondu díky téměř polovičnímu podílu na provozu letiště. Ročně na hlukových poplatcích České aerolinie zaplatí desítky milionů korun.

Při provozu na letišti Praha-Ruzyně je rozlišováno 5 kategorií hlučnosti letadel, přičemž 1. třída je nejtišší, 5. třída nejhlučnější.


Emise z letadel

Emise z letecké dopravy v současnosti představují asi tři procenta z celkových emisí skleníkových plynů v EU, rychle se však zvyšují.

Od roku 2009 jsou České aerolinie zařazeny do Systému pro obchodování s emisemi ve Společenství (Emission  Trading Scheme, EU ETS). EU ETS je 1. z mechanizmů Evropské unie pro plnění závazků z Kjótského protokolu, ve kterém se smluvní strany zavázaly, že budou snižovat emise skleníkových plynů. Původně byly do systému zahrnuty pouze stacionární zdroje znečištění ovzduší (elektrárny, teplárny, velké kotelny apod.), od roku 2012 se systém plně týká i letecké dopravy.
Smyslem Systému pro obchodování s emisemi je snaha o snižování emisí skleníkových plynů.

Legislativní rámec systému obchodování s emisními povolenkami je pro letectví na úrovni EU stanoven směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2008/101/ES (dále jen „Směrnice“), na jejímž základě je systém EU ETS od roku 2012 rozšířen o sektor civilního letectví. Transpozice směrnice do českého právního řádu je realizována prostřednictvím zákona č. 383/2012 Sb.

Systém EU ETS se vztahuje na:

  • všechny lety přistávající nebo vzlétající z některého členského státu EU, Norska, Islandu a Lichtenštejnska.
  • všechny dopravce registrované nejen v EU, ale i mimo EU, kteří nebyli zproštěni (malé společnosti).

Zjednodušeně řečeno, každý dopravce, začínající a/nebo končící svůj let na území EU (+ Islandu, Lichtenštejnska a Norska) si bude muset pro každý svůj jeden let opatřit množství povolenek, které budou kompenzovat vyprodukované emise CO2 při tomto letu.

Provozovatel letadla zařazený do EU ETS má povinnost každoročně monitorovat a vykazovat emise CO2 vyprodukované během kalendářního roku. Nezbytným předpokladem pro monitorování a vykazování emisí CO2 nebo údajů o tunokilometrech je mít zpracovaný Plán pro monitorování emisí nebo tunokilometrů, který je oficiálně schválený rozhodnutím MŽP. Údaje o tunokilometrech se monitorují a vykazují pouze pro účely podání žádosti o bezplatné přidělení emisních povolenek pro obchodovací období nebo pro přidělení bezplatných emisních povolenek ze zvláštní rezervy.

České aerolinie provádějí monitorování vypouštěných emisí na jednotlivých letech a vyhodnocení trendů v závislosti na vytíženosti letadla a dalších faktorech. Kolik vznikne během letu emisí, záleží na  typu letadla a motoru a také jejich stáří, naložení letadla, volbě trasy aktuálních povětrnostních podmínkách a na dalších faktorech.

Pokud vás zajímá, kolik se na vašem letu průměrně vyprodukuje emisí, zkuste si výpočet v emisní kalkulačce: 

Emisní kalkulátor >>

Čištění odpadních vod

V současné době nevznikají ve společnosti technologické odpadní vody.  Splaškové odpadní vody z běžné provozní činnosti jsou odváděny do kanalizace v areálu letiště a následně likvidovány na čistírně odpadních vod společnosti Letiště Praha a. s.


Odpady

Nakládání s odpady vznikajícími při činnostech Českých aerolinií probíhá v souladu s platnou legislativou, což potvrzují i pravidelné kontroly ze strany orgánů veřejné správy. Produkce jednotlivých druhů odpadů je trvale sledována s cílem neustálého snižování  množství zejména nebezpečných odpadů. Velkou pozornost věnujeme upřednostňování využívání odpadů před jejich likvidací.

Třídění odpadů nám umožňuje efektivní využití separovaných materiálů (papír, sklo, tenkostěnný hliník, různé druhy plastů, kovy, dřevo) a současně znamená i ekonomický přínos.


Odmrazování letadel

Odmrazovací kapaliny se používají pro odstraňování a prevenci námrazy na letadlech před vzletem. Pro odmazování našich letadel se používají dva typy odmrazovací kapaliny. První je určen na samotné odmrazení letadla (rozpouští sníh a led), druhý se využívá spíše pro prevenci námrazy letadla (vrstva ulpí na letadle díky speciální struktuře polymerů).

Odmrazování letadel zajišťují pro naši společnost jednotlivé handlingové společnosti.