Dopravní smlouva

SMLUVNÍ PODMÍNKY A JINÁ DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

UPOZORŇUJEME CESTUJÍCÍ S KONEČNOU DESTINACÍ NEBO ZASTÁVKOU V JINÉ ZEMI, NEŽ JE ZEMĚ ODLETU, ŽE MEZINÁRODNÍ DOHODY ZNÁMÉ JAKO MONTREALSKÁ ÚMLUVA NEBO PŘEDCHÁZEJÍCÍ VARŠAVSKÁ ÚMLUVA A JEJÍ DODATKY (SYSTÉM VARŠAVSKÉ ÚMLUVY) SE MOHOU VZTAHOVAT NA CELOU CESTU, VČETNĚ KTERÉKOLIV JEJÍ ČÁSTI UVNITŘ JEDNÉ ZEMĚ. PRO TAKOVÉ CESTUJÍCÍ PŘÍSLUŠNÁ DOHODA, VČETNĚ SPECIÁLNÍCH SMLUVNÍCH PODMÍNEK, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ PŘÍSLUŠNÝCH TARIFŮ, UPRAVUJE A MŮŽE OMEZIT ODPOVĚDNOST DOPRAVCE.

UPOZORNĚNÍ na omezení odpovědnosti
Na Vaši cestu se může vztahovat Montrealská nebo Varšavská úmluva a tyto úmluvy upravují a mohou omezit odpovědnost leteckých dopravců za smrt nebo ublížení na těle, za ztrátu nebo poškození zavazadel a za zpoždění.

Tam, kde se uplatňuje Montrealská úmluva, jsou omezení odpovědnosti následující:

 1. Neexistují finanční limity pokud jde o smrt nebo ublížení na těle v případech zaviněných dopravcem.
 2. Pokud jde o zničení, ztrátu, poškození nebo zpoždění zavazadel ve většině případů 1 131 SDR (Special Drawing Rights, přibližně 1 250 EUR) na cestujícího.
 3. Za škodu způsobenou zpožděním vaší cesty v případech zaviněných dopravcem 4 694 SDR (Special Drawing Rights, přibližně 5 200 EUR) na cestujícího.
  Nařízení EK č. 889/2002 požaduje, aby dopravci z EU uplatňovali ustanovení Montrealské úmluvy týkající se omezení na veškerou leteckou přepravu cestujících a jejich zavazadel. Mnoho dopravců mimo EU si také zvolilo tento postup pokud jde o přepravu cestujících a jejich zavazadel.

Další informace ohledně limitů uplatněných na Vaši cestu lze získat od dopravce. Pokud Vaše cesta zahrnuje lety s různými dopravci, měli byste ohledně informací o limitech odpovědnosti kontaktovat všechny tyto dopravce.
Bez ohledu na to, která z úmluv je uplatňována na Vaši cestu, můžete profitovat z vyššího limitu odpovědnosti za ztrátu, poškození nebo zpoždění zavazadel, pokud si zavazadla před cestou pojistíte. Případně, pokud hodnota Vašich zavazadel převyšuje limit odpovědnosti, nejpozději při odbavení můžete prohlásit hodnotu svého zavazadla a uhradit případný dodatečný poplatek.

Časové omezení: žaloba o náhradu škody musí být podána k soudu během dvou let od data příletu letadla, nebo od data, kdy letadlo mělo přiletět. Nároky na odškodnění za zavazadla: písemné oznámení dopravci musí být podáno během 7 dnů od obdržení odbaveného zavazadla v případě poškození a v případě zpoždění během 21 dnů od data, kdy bylo dáno k dispozici cestujícímu.

Upozornění na smluvní podmínky začleněné formou odkazu

 1. Vaše smlouva o přepravě s dopravcem, který Vám poskytuje leteckou přepravu, ať mezinárodní, vnitrostátní nebo vnitrostátní část mezinárodního letu, podléhá tomuto oznámení; jakémukoliv oznámení nebo předpisu dopravce; a podmínkám dopravce (Podmínky), souvisejícím pravidlům, předpisům a postupům (Předpisy) a všem platným tarifům.
 2. Pokud Vás přepravuje více než jeden dopravce, pro každého dopravce se mohou uplatňovat jiné Podmínky a Předpisy.
 3. Podmínky, Předpisy a jakékoliv platné tarify každého dopravce jsou tímto oznámením začleněny do Vaší smlouvy o přepravě a jsou její součástí.
 4. Podmínky mohou zahrnovat, ale nejsou omezeny jen na následující:
  • Podmínky a limity odpovědnosti dopravce za tělesná zranění nebo smrt cestujících.
  • Podmínky a limity odpovědnosti dopravce za ztrátu, poškození nebo zpoždění zboží a zavazadel, včetně křehkého a zkazitelného zboží.
  • Pravidla pro deklarování vyšší hodnoty zavazadla a pro platbu doplatků, které mohou být uplatňovány.
  • Aplikace Podmínek a omezení odpovědnosti dopravce na činnosti agentů, zaměstnanců a zástupců dopravce, včetně jakékoliv osoby, která dopravci poskytuje vybavení nebo služby.
  • Omezení týkající se uplatnění nároků včetně časových limitů, do kterých musí cestující podat stížnost nebo vznést žalobu proti dopravci.
  • Pravidla týkající se potvrzení míst nebo rezervací; časy odbavení; použití, trvání a platnost přepravních služeb a právo dopravce odmítnout přepravu.
  • Práva dopravce a omezení odpovědnosti dopravce za zpoždění nebo neposkytnutí služby, včetně změn v letovém řádu, zajištění náhradních dopravců nebo letadel a změny směrování, a pokud je to vyžadováno platnými zákony, povinnost dopravce informovat cestující o totožnosti provozujícího dopravce nebo náhradního letadla.
  • Práva dopravce odmítnout přepravu cestujících, kteří nesplňují platné zákony nebo nepředloží všechny nezbytné cestovní doklady.
 5. Více informací o Vaší přepravní smlouvě a jak si vyžádat její kopii můžete získat v místech, kde se prodává přeprava na daného dopravce. Mnoho dopravců má tyto informace také na svých webových stránkách. Pokud to vyžadují platné zákony, máte právo zkontrolovat úplný text své smlouvy v letištní nebo prodejní kanceláři vašeho dopravce a na požádání bezplatně obdržet kopii poštou nebo jiným způsobem od každého dopravce.
  Poznámka: Na linkách provozovaných partnerskou společností Českých aerolinií mohou být pravidla dopravce, který let provozuje, odlišná od pravidel Českých aerolinií. Navštivte, prosím, internetové stránky dopravce, který let provozuje, abyste si zkontrolovali jeho pravidla. Zaměřte se především na čas odbavení, limity pro přepravu zavazadel, poplatky za překročení limitů pro zavazadla, podmínky přepravy nedoprovázených dětí, podmínky pro přepravu zvířat a jiných nestandardních zavazadel.
 6. Pokud dopravce prodává přepravní služby nebo odbavuje zavazadla pro jiného dopravce, dělá toto pouze jako agent jiného dopravce.

NEMŮŽETE CESTOVAT, POKUD NEMÁTE VŠECHNY POŽADOVANÉ CESTOVNÍ DOKLADY, JAKO NAPŘÍKLAD PAS A VÍZUM.
VLÁDA MŮŽE OD VAŠEHO DOPRAVCE VYŽADOVAT POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O CESTUJÍCÍCH NEBO UMOŽNĚNÍ PŘÍSTUPU K ÚDAJŮM O CESTUJÍCÍCH.

ODMÍTNUTÍ PŘEPRAVY: Let může být překnihovaný a existuje nepatrná možnost, že na daném letu nebude k dispozici místo, i když máte potvrzenou rezervaci. Ve většině případů, pokud je vám přeprava odmítnuta nedobrovolně, máte nárok na kompenzaci. Pokud to vyžadují platné zákony, dopravce musí hledat nejdříve dobrovolníky, než některého z cestujících nedobrovolně odmítne z přepravy. Úplná pravidla ohledně platby kompenzace za odmítnutí z přepravy a informace o přednostním přijetí cestujících k přepravě zjistíte u svého dopravce.

ZAVAZADLA:
U některých předmětů může být prohlášena vyšší hodnota. Dopravci mohou uplatňovat zvláštní pravidla pro křehké, cenné nebo zkazitelné předměty. Informujte se u svého dopravce.
Zapsaná zavazadla: Dopravci mohou povolit bezplatnou přepravu zapsaných zavazadel, která je stanovená dopravcem a může se lišit podle cestovní třídy a/nebo směrování. Dopravci mohou uplatňovat poplatky za překročení limitu pro bezplatnou přepravu zavazadel. Informujte se u svého dopravce.
Kabinová (nezapsaná) zavazadla: Dopravci mohou povolit bezplatnou přepravu kabinových zavazadel, která je stanovená dopravcem a může se lišit podle cestovní třídy, směrování a/nebo typu letadla. Doporučujeme přepravovat co nejmenší kabinová zavazadla.
Pokud se na Vaší cestě podílí více dopravců, každý dopravce může uplatňovat jiná pravidla ohledně zavazadel (jak zapsaných tak kabinových). Informujte se u svého dopravce.

ČASY ODBAVENÍ: Čas uvedený v itineráři cesty je čas odletu letadla. Čas odletu letadla není stejný jako čas, kdy se musíte odbavit nebo čas, kdy musíte být připraveni k nástupu do letadla. Váš dopravce Vás může odmítnout, pokud se dostavíte pozdě. Časy odbavení, oznámené vaším dopravcem, jsou časy, kdy nejpozději mohou být cestující přijati k přepravě. Časy nástupu do letadla, oznámené Vaším dopravcem, jsou časy, kdy nejpozději se musí cestující dostavit k nástupu do letadla.

NEBEZPEČNÉ LÁTKY: Z důvodů bezpečnosti, nesmí být nebezpečné zboží umístěno v odbaveném (zapsaném) ani kabinovém (nezapsaném) zavazadle, pokud to není výslovně povoleno. Nebezpečné zboží zahrnuje nejen: stlačené plyny, žíraviny, výbušniny, hořlavé kapaliny a pevné látky, radioaktivní materiály, oxidační materiály, jedy, infekční látky a kufříky s instalovanými alarmy. Z důvodů bezpečnosti mohou být uplatněna i další omezení. Informujte se u svého dopravce.

Nepřepravujte výše zobrazené předměty bez předchozí konzultace s Vaším dopravcem.

Podrobnosti o podmínkách přepravy na linkách Českých aerolinií naleznete zde.