Reklamace zavazadel

Může se stát, že je Vaše zavazadlo po příletu zpožděné nebo poškozené. Zde můžete najít rady, jak v takových případech postupovat.


Odpovědnost dopravce

V mezinárodní a vnitrostátní letecké dopravě je odpovědnost za poškození, zničení, ztrátu nebo zpoždění Vašeho zavazadla omezena maximální částkou 1 131 SDR (přibližně 1 250 EUR) a vyplývá z Montrealské úmluvy.

V případě vyšší hodnoty zapsaného zavazadla, než je maximální hodnota odpovědnosti Českých aerolinií, máte následující možnosti:

 • pojistit si zapsané zavazadlo na vyšší hodnotu u komerční pojišťovny, nebo 
 • prohlásit vyšší hodnotu zapsaného zavazadla nejpozději před předáním zavazadla ČSA a zaplatit dodatečný poplatek za vyšší hodnotu zapsaného zavazadla.

Nároky na kompenzaci se nevztahují:

 • na již poškozená nebo vadná zavazadla
 • na předměty zadržené z bezpečnostních důvodů
 • na škodu způsobenou obsahem Vašeho zavazadla
 • na škodu na nevhodně zabalených křehkých předmětech nebo na jejich ztrátu
 • na škodu na zboží podléhajícímu rychlé zkáze
 • na ztrátu peněz, šeků, kreditních karet, šperků a předmětů z drahých kovů, léků, klíčů, dioptrických a slunečních brýlí, videokamer, fotoaparátů a jiných elektronických přístrojů, uměleckých předmětů, obchodovatelných a cenných papírů nebo ostatních cenností, obchodních dokumentů, pasů nebo jiných identifikačních dokumentů, které jsou uloženy v zapsaných zavazadlech cestujících (tyto předměty se mohou přepravovat na palubě letadla v příručním zavazadle v rámci povolených bezplatných limitů)

Další podrobnosti o přepravě zavazadel a naší odpovědnosti najdete v Přepravních podmínkách (viz. body 2.9, 3.2 a 3.3).

Pokud je Vaše zavazadlo zpožděné

Pokud je Vaše zavazadlo zpožděné, můžete si být jistí, že učiníme veškeré kroky k tomu, abychom Vám jej dodali co možná nejdříve.
Zpoždění Vašeho zavazadla nahlaste po příletu přímo na letišti. Přepážka označená Reklamace zavazadel Vám poskytne okamžitou pomoc a obdržíte písemné potvrzení spolu s referenčním číslem Vaší reklamace (Property Iregularity Report - PIR).

V případě, že se Vaše zavazadlo nenajde ani do pěti dnů, kontaktujte nás a připravte si referenční číslo reklamace PIR, seznam obsahu Vašeho zavazadla (popis obsahu se značkou, velikostí a barvou oblečení, apod.) a Vaše kontaktní údaje. Aktuální stav vyhledávání Vašeho zavazadla můžete také sledovat s pomocí On-line služby pro zpožděná zavazadla, kde vyplněním referenčního čísla Vaší reklamace získáte detailní informace.

Berte prosím na vědomí, že dodatečné výdaje vznikající v přímé souvislosti se zpožděním zavazadla je třeba uplatnit písemně do 21 dnů ode dne, kdy vám bylo zavazadlo předáno. Pokud Vám tedy v souvislosti se zpožděním Vašeho zavazadla vznikly dodatečné náklady, napište nám a připravte si prosím následující doklady:

 • Zpráva o zpoždění zavazadla vystavená na letišti (Property Iregularity Report - PIR)
 • Stvrzenky za nákup věcí prvotní potřeby (kosmetika, oblečení, apod.)
 • Adresa, telefonní číslo a údaje o bankovním spojení

Pokud je Vaše zavazadlo zpožděné po dobu delší než 21 dní

Pokud se Vaše zavazadlo nenalezne do jedenadvacátého dne od Vašeho příletu, je považováno za ztracené a Vy můžete žádat finanční náhradu. Nárok na kompenzaci zaniká dva roky po nahlášení incidentu.

Reklamaci je možné uplatnit písemně sepsáním žádosti, a to nejdříve 21 dnů po nahlášení zpoždění zavazadla a nejdéle dva roky po tomto termínu. Připravte si prosím následující doklady, které přiložte k reklamaci:

 • Zpráva o zpoždění zavazadla vystavená na letišti (Property Iregularity Report - PIR)
 • Stvrzenky za nákup Vašeho zavazadla a jeho obsahu
 • Adresa, telefonní číslo a údaje o bankovním spojení

Pokud došlo k poškození Vašeho zavazadla

Poškození zavazadla nahlaste prosím přímo na letišti ihned po jeho převzetí. Letištní přepážka označená Reklamace zavazadel Vám poskytne okamžitou pomoc a obdržíte písemné potvrzení spolu s referenčním číslem Vaší reklamace (Property Iregularity Report - PIR).

Pokud zjistíte poškození zavazadla až po příjezdu domů nebo na hotel, podejte prosím svou reklamaci písemně na Oddělení vztahů se zákazníky a to do 7 dnů od vydání zavazadla. Pro uznání reklamace je třeba prokázat příčinnou souvislost mezi ohlášenou škodou a příslušnou přepravou. Zároveň si prosím připravte následující doklady:

 • Letenku a palubní vstupenku
 • Zavazadlový lístek
 • Stvrzenky za nákup Vašeho zavazadla případně poškozeného obsahu
 • Adresa, telefonní číslo a údaje o bankovním spojení

Berte prosím na vědomí, že České aerolinie nejsou odpovědny za běžné opotřebení Vašich zavazadel v podobě škrábanců, promáčknutí nebo poškození zavazadel díky jejich nadměrnému plnění.

Pokud v poškozeném zavazadle něco chybí

Ztrátu veškerého obsahu Vašeho zavazadla či jen jeho části, ať v důsledku poškození nebo krádeže, nahlaste prosím přímo na letišti ihned po příletu na přepážce označené Reklamace zavazadel. Později tak můžete učinit do 7 dnů od převzetí zavazadla, a to písemně. Pro uznání reklamace je nutné prokázat příčinnou souvislost mezi ohlášenou škodou a příslušnou přepravou. Zároveň si prosím připravte následující doklady:

 • Letenku a palubní vstupenku
 • Zavazadlový lístek
 • Stvrzenky za nákup ztraceného obsahu
 • Adresa, telefonní číslo a údaje o bankovním spojení
 • Fotodokumentace poškození v případě dodatečného nahlášení

Pokud chcete podrobnější informace o zpožděném, ztraceném nebo poškozeném zavazadle, můžete nás kontaktovat. Než vytočíte naše číslo, připravte si prosím referenční číslo reklamace týkající se Vašeho zavazadla (Property Iregularity Report - PIR) nebo číslo lístku od zavazadla.