Všeobecná pravidla

 

1 - Úvod

1.1 - OK Plus je věrnostní program (dále jen „OK Plus“), provozovaný společností České aerolinie a.s., se sídlem Praha 6, Letiště Ruzyně, PSČ 160 08, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1662, IČ 45795908 (dále jen „České aerolinie“), jehož účelem je další zkvalitnění služeb poskytovaných Českými aeroliniemi a možnost poskytování speciálních výhod cestujícím, kteří pravidelně využívají letecké přepravy Českých aerolinií. Cestující, kteří vyplní Přihlášku do programu OK Plus (dále jen Přihláška), uzavírají smlouvu se společností České aerolinie, se sídlem Praha 6, Letiště Ruzyně, PSČ 160 08, Česká republika, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1662 a bylo jí přiděleno IČ 45795908, která se řídí těmito Všeobecnými pravidly programu OK Plus (dále jen Pravidla).
 

2 - Členství

 • 2.1 Členství v OK Plus je bezplatné. Výkon práv spojených s členstvím v OK Plus není převoditelný z člena OK Plus na jinou osobu.
 • 2.2 Členem OK Plus se může stát každá fyzická osoba starší 2. let, jejíž trvalé bydliště je v zemi, ve které není zákony této země členství v programech tohoto typu výslovně zakázáno, a to v případě, že splňuje všechny podmínky členství. Je-li členem OK Plus osoba mladší 18 let, je zákonným zástupcem jednajícím jménem tohoto člena, osoba určená zákonem o rodině (zpravidla rodič dítěte), resp. osoba, do jejíž výchovy bylo nezletilé dítě rozhodnutím soudu svěřeno.
 • 2.3 Členství není dovoleno právnickým osobám, sdružením fyzických osob nebo právnických osob, asociacím ani jiným skupinám.
 • 2.4 Každý, kdo si přeje stát se členem a využívat výhod programu OK Plus, musí vyplnit a podepsat platnou Přihlášku. Svým podpisem stvrzuje skutečnost, že byl seznámen s Pravidly a souhlasí s nimi. Za platnou Přihlášku se považuje i kompletně vyplněná a odeslaná Přihláška v elektronické podobě, která je k dispozici prostřednictvím sítě Internet na stránkách Českých aerolinií nebo telefonické přihlášení prostřednictvím Kontaktního centra Českých aerolinií.
 • 2.5 Členství vzniká k datu uvedeném na platné Přihlášce, dnem vyplnění Přihlášky na internetových stránkách Českých aerolinií nebo dnem přihlášení prostřednictvím Kontaktního centra Českých aerolinií.
 • 2.6 Při obdržení více Přihlášek od jedné osoby lze vždy akceptovat pouze jednu Přihlášku.
 • 2.7 České aerolinie si vyhrazují právo vyloučit z programu člena v případě, že:
      a. byla porušena tato Pravidla;
      b. člen vyjádřil nesouhlas s Pravidly, s jejich změnami či doplňky;
      c. byly porušeny „Podrobné přepravní podmínky pro cestující, zavazadla a zboží v letecké dopravě“ vydané Českými aeroliniemi;
      d. byly porušeny podmínky smluvního partnera programu OK Plus;
      e. člen jedná v rozporu s dobrými mravy;
      f. člen poškozuje dobré jméno společnosti, nebo šíří pomluvy v médiích.
 • 2.8 Člen OK Plus může kdykoli v průběhu členství na adresu Servisního střediska OK Plus (České aerolinie - OK Plus, V Celnici 5, 110 00 Praha 1, Česká republika) doručit písemnou nebo elektronickou žádost o ukončení členství. Žádost musí obsahovat jeho členské číslo, jméno, příjmení, datum narození, datum ukončení členství a v případě písemné žádosti podpis člena. Elektronická žádost o ukončení členství musí být zaslána z e-mail adresy, kterou člen OK Plus uvedl jako svoji kontaktní adresu, jinak taková žádost nemůže být přijata jako platná žádost o ukončení členství.
 • 2.9 Ke dni ukončení členství nebo vyloučením člena zanikají vůči Českým aeroliniím veškeré nároky, vyplývající z členství v OK Plus.
 • 2.10 Aeroflot, Aerolíneas Argentinas, Aeromexico, Air Europa, Air France, Alitalia, China Airlines, China Eastern, China Southern, Delta Air Lines, Kenya Airways, KLM, Korean Air, MEA, Saudia, TAROM, Vietnam Airlines a Xiamen Airlines jsou partnery Českých aerolinií v rámci světové letecké aliance SkyTeam (dále jen alianční partneři). Počet aliančních partnerů se v průběhu Členství v  OK Plus může měnit. Aktuální přehled členů aliance je k dispozici na www.skyteam.con.
 • 2.11. Změny kontaktních údajů na členském účtu lze provést po ověření platného PINu, případně totožnosti majitele účtu na základě občanského průkazu nebo cestovního pasu v kanceláři.

3 - Získávání mil

 • 3.1 Míle jsou základní jednotkou využívanou na účtech členů OK Plus a vyjadřují míru loajality člena.
 • 3.2 Využití služeb Českých aerolinií nebo smluvních partnerů OK Plus je oceněno příslušným počtem mil. Získávání mil za využití služeb všech smluvních partnerů OK Plus se řídí výhradně podmínkami příslušného smluvního partnera. Výše načtených mil odpovídá podmínkám platným v době proletu nebo využití služby partnera.
 • 3.3 Platnost mil po dobu členství v programu OK Plus je omezena dvěma podmínkami:
      a) Platnost každé míle je omezena nejvíce na 24 měsíců od data, kdy na míli vznikl nárok (datum letu, datum využití služby partnera atp.) Pokud nejsou míle v tomto období využity, dochází k jejich automatickému smazání k datu posledního dne v měsíci, kdy platnost mil vypršela. Smazané míle nelze následně využít.
      b) Platnost všech mil na účtu zaniká, bez ohledu na okamžik jejich získání, vždy nejpozději 24 měsíců po absolvování posledního letu člena pravidelnou linkou OK operovanou Českými aeroliniemi (vyjma bonusových letenek, ID a AD letenek). Za takový let jsou rovněž považovány míle získané za platby vybranými platebními kartami vystavenými ve spolupráci s Českými aeroliniemi, při splnění dodatečných podmínek uvedených v sekci platební karty na stránkách programu OK Plus. Pokud nejsou míle v tomto období využity, dochází k jejich automatickému smazání k datu posledního dne v měsíci, kdy platnost mil vypršela. Smazané míle nelze následně využít. Ode dne smazání mil (nebo založení nového účtu), v souvislosti s posledním proletem, se členovi počítá nové období 24 měsíců pro získávání mil.
  Toto pravidlo nabývá platnosti 1. května 2012 s účinností od 1. října 2012.
 • 3.4 Každý člen má v Servisním středisku OK Plus veden osobní mílový účet, na který jsou připisovány příslušné míle v závislosti na využívání služeb Českých aerolinií, aliančních partnerů nebo smluvních partnerů OK Plus.
 • 3.5 Míle lze získat:
      a. za uskutečněné lety na pravidelných linkách Českých aerolinií a aliančních partnerů, ale i na pravidelných linkách ostatních leteckých společností v případě, že jsou partnery programu OK Plus;
      b. za využití služeb neleteckých smluvních partnerů OK Plus;
      c. převodem omezeného počtu mil z jiného věrnostního programu neleteckého partnera; OK Plus;
      d. nákupem mil od Českých aerolinií.  
      e. převodem omezeného množství mil z účtu jiného člena OK Plus 
 • 3.6 Členům jsou za jednotlivé lety načítány míle, které odpovídají vzdálenosti mezi letištěm odletu a příletu. Za jednotlivé vnitrostátní lety se načítá minimálně 500 mil a minimálně 750 mil za lety mezinárodní (výjimky pro některé letecké společnosti naleznete na stránkách OK Plus v sekci Letecké společnosti); v některých knihovacích třídách může být počet mil zvýšen nebo snížen v závislosti na zakoupeném tarifu. Mílové vzdálenosti a počet mil získaných za lety v příslušných knihovacích třídách mezi jednotlivými letišti jsou na vyžádání k dispozici v Servisním středisku OK Plus. České aerolinie mohou na časově omezenou dobu některé linky zvýhodnit i dodatečným počtem mil, tzv. Promo bonusem. U neleteckých smluvních partnerů je načítán fixní počet mil v závislosti na typu využité služby.
 • 3.7 Členové OK Plus jsou informováni o načtených mílích a o výši zůstatku formou Výpisu z účtu, a to za každý měsíc, ve kterém byla na jejich účtu zaznamenána aktivita. Ostatní členové programu, kteří již obdrželi členskou kartu OK Plus, obdrží výpis vždy za měsíc březen, červen, září a prosinec bez ohledu na jejich aktivitu. Výpis z účtu je zasílán zdarma a výhradně elektronicky na uvedenou e-mail adresu člena programu.
 • 3.8 Letiště odletu a příletu, knihovací třída, dopravce a datum letu se řídí údaji uvedenými na platné letence.
 • 3.9 Míle za uskutečněné lety i využité služby lze načíst v případě, že byly uskutečněny během členství v OK Plus. Novým členům OK Plus je možné načíst lety s Českými aeroliniemi, které byly proletěny maximálně 3 měsíce před datem přihlášení.
 • 3.10 Míle za jednotlivé lety/služby lze načíst výhradně jednou. V případě možnosti započítat jeden let/službu do více marketingových programů lze jeden let/službu započítat výhradně do jednoho programu, pokud není stanoveno jinak. Na účet OK Plus nelze převádět míle z jiného frequent flyer programu.
 • 3.11 Jeden let/službu lze načíst pouze na jeden účet, a to vždy na účet člena, který daný let skutečně proletěl nebo který skutečně využil službu smluvního partnera OK Plus.
 • 3.12 Za lety uskutečněné nepravidelnou přepravou (chartery) se míle nenačítají.
 • 3.13 Letům za získanou bonusovou letenku, letenkám AD, ID a letenkám, kde je v endorsační rubrice uvedeno NO FFP, NO MILEAGE ACCRUAL nebo NO CREDIT nepřísluší žádné mílové ani segmentové ohodnocení. Mílové ani segmentové ohodnocení nepřísluší také za letenky, které jsou nárokovány k načtení bodů do firemního programu Českých aerolinií – OK Plus Corporate. České aerolinie si vyhrazují právo na částečné nebo úplné vyloučení některých zlevněných tarifů z mílového a segmentového ohodnocení. Bližší informace vám poskytne Servisní středisko OK Plus.
 • 3.14 České aerolinie si vyhrazují právo kdykoliv odečíst z účtu člena OK Plus míle za let/službu, kterou tento cestující neuskutečnil, které nepřísluší mílové ohodnocení, které přísluší jiná hodnota mil, než byla započtena anebo za kterou načetl míle do jiného programu.
 • 3.15 Reklamaci nenačtených mil za jednotlivé lety je nutné doložit letenkou nebo její čitelnou kopií (v případě využití elektronické letenky E-Ticket itinerářem) spolu s originálem palubní vstupenky. Reklamaci nenačtených mil za lety OK (kód dopravce 064 uveden na letence) je možné reklamovat výhradně on-line. Při doručení takové reklamace jiným způsobem je za vyřízení každé takto reklamované letenky účtován mílový poplatek.
  Reklamaci nenačtených mil za využití služeb neleteckých partnerů OK Plus je nutné doložit příslušným dokladem (hotelový účet, smlouva o pronájmu vozu apod.). Veškeré reklamace je nutné doručit do Servisního střediska OK Plus na adresu  České aerolinie a.s. - OK Plus, V Celnici 5, 110 00 Praha 1, Česká republika nejpozději do 12 měsíců od data letu nebo využití služby, pokud není v podmínkách partnera stanoveno jinak.
 • 3.16 Všechny zaslané materiály potřebné k vyřízení reklamace se automaticky stávají majetkem Českých aerolinií a nevracejí se ani na vyžádání.

4 - Členské karty OK Plus

 • 4.1 Všem novým členům programu OK Plus je zaslána na kontaktní adresu členská karta OK Plus se statusem Member ihned po zaznamenání první aktivity (proletu, využití služby partnera) na účtu člena. Do doby zaslání členské karty slouží k identifikaci členství prozatímní tzv. Temporary karta, která je součástí Přihlášky.
 • 4.2 Každý člen OK Plus, který získá v průběhu jednoho kalendářního roku příslušný počet SkyTeam mil (míle získané za lety s Českými aeroliniemi a partnery z aliance SkyTeam) nebo SkyTeam segmentů (v rámci letů s Českými aeroliniemi nebo s aliančními partnery) a který zároveň ve stejném období absolvuje alespoň 2 takové SkyTeam segmenty na letech OK operovaných Českými aeroliniemi, získá automaticky Stříbrnou, Zlatou nebo Platinovou kartu OK Plus s platností jednoho roku. Letenky zakoupené do vybraných knihovacích tříd mohou být z načítání mil nebo segmentů do nároku pro získání Stříbrné, Zlaté nebo Platinové karty OK Plus částečně nebo zcela vyloučeny. Stejně tak jsou z načítání SkyTeam mil a segmentů do nároku na Stříbrnou, Zlatou a Platinovou kartu vyloučeny lety, které jsou zároveň nárokovány k načtení bodů do firemního programu Českých aerolinií – OK Plus Corporate.
 • 4.3 Karty jsou zasílány automaticky na kontaktní adresu člena OK Plus.
 • 4.4 Všechny členské karty OK Plus jsou nepřenosné a vystavují se na jméno majitele účtu, který získal nárok na příslušnou kartu.
 • 4.5 Veškeré výhody vyplývající pro držitele Stříbrných, Zlatých a Platinových karet OK Plus se řídí provozními podmínkami provozujícího dopravce nebo smluvního partnera, který poskytuje výhody v rámci spolupráce s OK Plus.
 • 4.6 Cestující je povinen vždy při rezervaci a odbavení na příslušný let předložit svou platnou Stříbrnou, Zlatou nebo Platinovou kartu OK Plus v případě, že hodlá využít výhod vyplývajících pro držitele těchto karet.
 • 4.7 Výhody pro držitele členských karet OK Plus se poskytují pouze v případě předložení příslušné platné karty.
 • 4.8 Převedení držitele Stříbrné, Zlaté nebo Platinové karty OK Plus do třídy Business (tzv. upgrade) je možné pouze při letu operovaném Českými aeroliniemi (mimo letů operovaných vrtulovými letadly), pokud cestuje s letenkou zakoupenou na linku OK do knihovací třídy opravňující k poskytnutí této výhody (knihovací třída B, H, K, M, T nebo Y), má řádně vložené členské číslo OK Plus v rezervaci a upgrade vyžádá při odbavení na letišti v den odletu. Pozdější upgrade cestujícího do třídy Business při vyžádání na palubě letadla není možný. Za upgrade držitelů Stříbrných, Zlatých a Platinových karet OK Plus do třídy Business bude z účtu těchto členů odečteno 100% základních mil, které za daný let získají dle odstavce 3.6 těchto pravidel, a to za každý letový segment. Odečet mil není aplikován u letenek zakoupených do plného ekonomického tarifu (knihovací třída Y nebo M). Tato výhoda se neposkytuje na lety na bonusovou letenku, na některé druhy zvýhodněných letenek (viz bod 3.13.) a na lety zakoupené do příslušných knihovacích tříd. České aerolinie si vyhrazují právo zrušit či omezit z provozních důvodů upgrade držitelů Stříbrných, Zlatých a Platinových karet OK Plus do třídy Business na určitý let.
 • 4.9 Potvrzené převedení držitele Platinové karty OK Plus společně s jedním jeho spolucestujícím do třídy Business (tzv. potvrzený upgrade) je možné pouze při letu operovaném Českými aeroliniemi, pokud oba cestují s elektronickou letenkou zakoupenou na linku OK do knihovací třídy opravňující k poskytnutí této výhody (knihovací třída M nebo Y) a upgrade je držitelem Platinové karty vyžádán na speciální telefonní lince Servisního střediska OK Plus (+420 239 007 239) v časovém období 24 hodin až 2 hodiny před odletem. České aerolinie si vyhrazují právo zrušit či omezit z provozních důvodů potvrzený upgrade držitelů Platinových karet OK Plus a jejich spolucestujících do třídy Business na určitý let.
 • 4.10 Členské karty OK Plus jsou majetkem Českých aerolinií a na vyžádání musí být vráceny zpět Českým aeroliniím. V případě, že se cestující bude prokazovat neplatnou nebo cizí Stříbrnou, Zlatou nebo Platinovou kartou OK Plus, případně bude nárokovat výhody vyplývající z této karty, které mu nepřísluší, může být tato karta odebrána personálem Českých aerolinií.

5 - Využívání mil - odměny

 • 5.1 Odměny v OK Plus tvoří bonusové letenky na linky provozované Českými aeroliniemi, aliančními partnery a ostatními partnerskými leteckými společnostmi, upgrade za míle do třídy Business na vybraných linkách operovaných aliancí SkyTeam nebo jiné odměny. Jako odměnu lze získat i ostatní služby poskytované Českými aeroliniemi nebo neleteckými partnery OK Plus.
 • 5.2 Odměny lze získat za míle na členském účtu OK Plus po ověření platného PINu, případně totožnosti majitele účtu na základě občanského průkazu nebo cestovního pasu v kanceláři Českých aerolinií. Počet mil potřebných na získání odměny je stanoven v mílových tabulkách, které jsou dostupné na www.okplus.cz. České aerolinie si vyhrazují právo kdykoli změnit počet potřebných mil na získání jednotlivých odměn.
 • 5.3 Odměny může využít majitel účtu nebo osoba, kterou majitel účtu určí.
 • 5.4 V případě darovaných bonusových letenek nebo jiných odměn musí být tyto odměny vystaveny přímo majitelem účtu a to na základě ověření platného PINu, případně totožnosti na základě občanského průkazu nebo cestovního pasu v kanceláři Českých aerolinií.
 • 5.5 Bonusová letenka má platnost 12 měsíců ode dne vystavení. České aerolinie si vyhrazují právo omezit počet cestujících s bonusovou letenkou na určitých linkách. Na některé linky se bonusové letenky nevystavují vůbec. Bližší informace je možné získat v prodejních kancelářích Českých aerolinií.
 • 5.6 Bonusovou letenku na linky Českých aerolinií přepravní třídy Economy lze doplatit na třídu Business. Bližší informace je možné získat v prodejních kancelářích Českých aerolinií  nebo při odbavení na letišti před odletem.
 • 5.7 V rámci jedné cesty na zpáteční bonusovou letenku je povolen jeden tzv. open-jaw, tj. letiště příletu v cílové destinaci při výchozí cestě nemusí být shodné s letištěm odletu při zpáteční cestě v rámci stejné zóny. Na bonusovou letenku je povolen jeden tzv. stopover tj. možnost přerušení cesty. V rámci cesty na jednosměrnou bonusovou letenku není stopover ani open-jaw povolen. Pro bonusové letenky na Cestu kolem světa platí zvláštní pravidla, která je možné získat v Servisním středisku OK Plus. Podrobné a aktuální podmínky vystavení a získání bonusových letenek poskytuje Servisní středisko OK Plus anebo je lze získat na internetových stránkách OK Plus v sekci Využijte míle /Bonusové letenky.
 • 5.8 Odměny (zejména bonusové letenky) plně podléhají všem používaným odletovým taxám a dalším poplatkům i daním.
 • 5.9 Případné zdanění obdržených odměn provádí jejich nabyvatel.
 • 5.10 Dodatečná změna data letu, čísla letu nebo směrování v rámci stejné zóny na již vystavené bonusové letence je možná pouze před datem odletu a pouze za poplatek. Dodatečná změna jména na již vystavených bonusových letenkách není možná, stejně jako není možné prodloužit jejich platnost. Vystavené a neproletěné bonusové letenky je možné vrátit pouze před datem odletu a pouze za poplatek. Míle budou načteny zpět na účet člena, ze kterého byly použity. V případě vrácení jiné odměny OK Plus je z účtu člena odečteno 5000 mil. Vrácením odměny se neprodlužuje původní platnost mil, které na ni byly využity. Bližší informace a výši poplatků naleznete na www.okplus.cz nebo vám je sdělí Servisní středisko OK Plus.
 • 5.11 Poskytování odměn a výhod všech smluvních partnerů OK Plus se řídí výhradně podmínkami příslušného smluvního partnera.
 • 5.12 V případě jakýchkoli pochybností týkajících se cestování na bonusovou letenku může být cestující požádán, aby prokázal svou totožnost.
 • 5.13 Užití odměny osobou, která na ni z hlediska pravidel OK Plus nemá nárok, bude mít za následek odebrání odměny. Jestliže neoprávněná osoba již započala cestu na bonusovou letenku, veškerá započatá a následná přeprava bude provedena na náklady této osoby.

6 - Ostatní

 • 6.1 České aerolinie si vyhrazují právo kdykoliv změnit či doplnit tato Pravidla i bez předchozího oznámení. Veškeré změny či doplňky budou vyvěšeny na www.okplus.cz , a to minimálně 7 dnů před nabytím účinnosti změn v nich stanovených. Nebude-li člen se změnami či doplňky souhlasit, je oprávněn své členství v souladu s článkem těchto Pravidel ukončit.
 • 6.2 O změnách v pravidlech programu jsou členové informováni minimálně prostřednictvím internetových stránek programu OK Plus. 
 • 6.3 Podáním Přihlášky do programu OK Plus se člen zavazuje řídit se platnými Pravidly včetně dodatečně zveřejněných (na stránkách www.okplus.cz) a/nebo oznámených změn.
 • 6.4 Osoba, která poruší Pravidla programu OK Plus, bude odpovídat za škody, které Českým aeroliniím tímto jednáním vzniknou.
 • 6.5 Každé porušení Pravidel programu OK Plus může vést k zániku práv plynoucích z nashromážděných mil, k nepřiznání odměn nebo k jejich odejmutí - včetně již vystavené bonusové letenky nebo upgrade.
 • 6.6 Podáním přihlášky do programu OK Plus cestující souhlasí s tím, že osobní údaje uvedené v Přihlášce budou po celou dobu členství v Programu využívány Českými aeroliniemi a společnostmi, jež jsou členem stejného koncernu ve smyslu § 66a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník jako České aerolinie a.s., a to za účelem poskytování nových informací a dále nabízení a využívání výhod v rámci Programu a dále souhlasí s tím, že tyto údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mail mohou být zpřístupněny smluvním partnerům Programu (jejichž přehled je zveřejněn na www.okplus.cz) za účelem nabízení obchodu a služeb resp. využívání výhod pro členy Programu.
 • 6.7 Tato Pravidla nabývají platnosti a účinnosti 31. března 2013 a nahrazují veškeré předchozí verze.