Všeobecná pravidla

Zajímají vás podrobná pravidla, jimiž se řídí věrnostní program OK Plus Corporate? Veškeré jeho detaily jsou popsány v následujícím dokumentu.

 


1. Úvod
OK Plus Corporate je marketingový frequent buyer program provozovaný společností České aerolinie a.s., jehož účelem je další zkvalitnění služeb poskytovaných Českými aeroliniemi a.s., a možnost poskytování výhod firemním zákazníkům (dále jen „Firmám“), kteří pravidelně využívají letecké přepravy Českých aerolinií a.s.. Firmy, které chtějí využívat výhody vyplývající z členství v OK Plus Corporate, musí být do programu zaregistrovány. Firmy, které se zaregistrují do programu OK Plus Corporate prostřednictvím Registračního formuláře, uzavírají se společností České aerolinie a.s., se sídlem Praha 6, Letiště Ruzyně, PSČ 160 08, IČ 45795908, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1662 smlouvu, která se řídí těmito Všeobecnými pravidly programu OK Plus Corporate (dále jen Pravidla).
2. Členství
 • 2.1 Členství v OK Plus Corporate je bezplatné.
 • 2.2 Členem se může stát pouze Firma podnikající v zemi, ve které je program nabízen (viz seznam zemí) a  které bylo přiděleno IČ (identifikační číslo) nebo jiné registrační číslo v případě, že nebyla již dříve z programu vyloučena. Firmou se v tomto programu rozumí právnická osoba zapsaná v Obchodním rejstříku nebo obdobném registru, tj. sdružení fyzických a právnických osob, účelová sdružení majetku, jednotky státní správy a územní samosprávy, zájmová sdružení právnických osob, dále fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona či jiného právního předpisu, politické strany a hnutí zaregistrovaná dle příslušného zákona.
 • 2.3 Členství v programu OK Plus Corporate je možné jen tehdy, pokud Firma v průběhu registrace určí Kontaktní osobu.
 • 2.4 Cestovní kanceláře, cestovní agentury, sdružení, zprostředkovatelé, prodejci letenek, České aerolinie a.s. a dceřiné společnosti Českých aerolinií a.s., jsou vyloučeny z členství v programu OK Plus Corporate.
 • 2.5 Členství Firmy v programu OK Plus Corporate vzniká registrací. Firma  musí vyplnit Registrační formulář a musí souhlasit se Všeobecnými pravidly programu OK Plus Corporate a s poskytnutím Firemních údajů za účelem získání výhod vyplývajících z členství v programu OK Plus Corporate.
 • 2.6 České aerolinie a.s. po ukončení registračního procesu potvrdí členství elektronickou poštou.
 • 2.7 Registrované Firmě je přiděleno Firemní číslo a zřízen Firemní účet, jehož správa je možná pouze prostřednictvím Internetu. Každé Firmě je přiděleno pouze jedno registrační číslo.
 • 2.8 Členství vzniká k datu registrace.
 • 2.9 Od jedné Firmy lze akceptovat pouze jednu registraci.
 • 2.10 Členství v programu OK Plus Corporate je automaticky ukončeno v případě, že na účtu Firmy není zaznamenán žádný prolet v průběhu 24 měsíců a/nebo jestliže firma přesune své sídlo mimo zemi, ve které je program nabízen (viz. seznam zemí) a/nebo je zrušeno její registrační číslo IČ a/nebo pokud v důsledku likvidace či z jakéhokoliv důvodu Firma ukončí své podnikání.
 • 2.11 Firma má možnost kdykoliv v průběhu členství požádat České aerolinie a.s. o ukončení tohoto členství.
 • 2.12 České aerolinie a.s. si vyhrazují právo s okamžitou účinností vyloučit Firmu z programu a/nebo zrušit Firmě nasbírané body, včetně zrušení již vystavených bonusových letenek v případě, že:
  • byla porušena Všeobecná pravidla programu OK Plus Corporate
  • byly porušeny „Podrobné přepravní podmínky pro cestující, zavazadla a zboží v letecké dopravě“, které vydávají České aerolinie a.s.
  • byly na Firemní účet načítány a registrovány lety, které nebyly zakoupeny Firmou a dále v případě závažných nesprávně uvedených informací, podvodu, zneužití programu OK Plus Corporate včetně nedodržení postupu programu, nebo nedodržení pokynů zaměstnanců Českých aerolinií a.s., a to Firmu zastupující osobou a/nebo zaměstnanci Firmy
 • 2.13 Ke dni ukončení členství nebo vyloučení z programu České aerolinie a.s. zruší bez náhrady bodové zůstatky z Firemního účtu. Firma již nemůže získávat ani využívat body a Firmě zanikají vůči Českým aeroliniím a.s. veškeré nároky, vyplývající z členství v programu OK Plus Corporate.
3. Získávání bodů
 • 3.1 Body jsou základní jednotkou využívanou v programu OK Plus Corporate a vyjadřují míru loajality registrované Firmy.
 • 3.2 Jednotlivé lety Českých aerolinií a.s. jsou oceněny příslušným počtem bodů, které Firma získává na Firemní účet v závislosti na využívání těchto letů.
 • 3.3 Platnost bodů po dobu členství v programu OK Plus Corporate není omezena.
 • 3.4 Body je možné získat za lety, které Firma zakoupila v zemi registrace do programu, na pravidelné linky OK operované Českými aeroliniemi a.s., pokud Firma zaplatí cenu za letenku dle tarifu a pokud v podmínkách tohoto tarifu není započtení vyloučeno. Započítat body je možné pouze po proletu, za lety zakoupené na letenky s kódem dopravce 064, které byly vystaveny do třídy J, C, D, Y, M, B, H, K, T, A, L, X, Q, U, V, N, S, W, O,G. Příslušné bodové ohodnocení je k dispozici na Internetových stránkách www.okpluscorporate.com.
 • 3.5 Body jsou připsány na účet firmy automaticky do 7 dnů po proletu, pokud Firma nahlásí při nákupu letenky své Firemní členské číslo, případně pokud zaregistruje zakoupený let prostřednictvím svého účtu na Internetu.
 • 3.6 Body za uskutečněné lety lze načíst v případě, že byly uskutečněny během členství v programu OK Plus Corporate.
 • 3.7 Jeden let lze načíst pouze na jeden účet OK Plus Corporate, a to vždy na účet Firmy, která daný let zakoupila.
 • 3.8 Za lety uskutečněné nepravidelnou přepravou (chartery) se body nenačítají.
 • 3.9 Letům za získanou bonusovou letenku, letenkám AD, ID  a letenkám, které mají v endorsační rubrice uvedeno NO FFP, NO MILEAGE ACCRUAL, NO CREDIT nepřísluší bodové ohodnocení. Bodové ohodnocení rovněž nepřísluší letenkám vystaveným do knihovací třídy E, Z, R. České aerolinie a.s. si vyhrazují právo na částečné nebo úplné vyloučení některých zvýhodněných tarifů z bodového ohodnocení během členství v programu.
 • 3.10 Body za jednotlivé lety lze načíst výhradně jednou. V případě možnosti započítat jeden let do více marketingových programů lze jeden let započítat výhradně do jednoho programu, pokud není stanoveno jinak.
 • 3.11 Za lety, za které byly načteny body na účet Firmy v rámci programu OK Plus Corporate není možné načítat míle na účty členů programu OK Plus.
 • 3.12 V případě fúze Firem nebo převzetí jedné Firmy jinou Firmou mohou být body převedeny na účet zvolené Firmy registrované do programu OK Plus Corporate, pouze se souhlasem Českých aerolinií a.s.. Žádost musí být zaslána na adresu okpluscorporate@csa.cz.
 • 3.13 České aerolinie a.s. si vyhrazují právo kdykoliv odečíst z účtu Firmy registrované do programu OK Plus Corporate body za lety, které tato Firma nezaplatila, neuskutečnila, nespadají do bodového ohodnocení a/nebo kterým přísluší jiná bodová hodnota, než byla započtena.
 • 3.14 V případě sporných případů si České aerolinie a.s. vyhrazují právo vyžádat k ověření proletu letenku (v případě využití elektronické letenky e-ticket itinerář) a palubní vstupenku. Veškeré dokumenty a korespondenci je nutné doručit Českým aeroliniím a.s. elektronicky v čitelné podobě na adresu okpluscorporate@csa.cz, pokud není stanoveno jinak. Reklamace letů je možná nejpozději do 12 měsíců od data letu.   
4. Využívání bodů – odměny
 • 4.1 Odměny v programu OK Plus Corporate tvoří bonusové letenky na linky OK operované Českými aeroliniemi a.s., případně jiné odměny, které mohou České aerolinie a.s. nabídnout za získané body.
 • 4.2 Firma může odměny získávat pouze za body, které má na svém Firemním účtu vedeném v programu OK Plus Corporate. Chybějící body není možné doplatit penězi ani mílemi z účtu člena programu OK Plus. Počet bodů potřebných na získání odměny je stanoven v bodových tabulkách. České aerolinie a.s. si v průběhu členství vyhrazuje právo změnit počet potřebných bodů na získání jednotlivých odměn.
 • 4.3 Odměny může využít Firma pro osoby, které Firma určí prostřednictvím své Kontaktní osoby.
 • 4.4 Bonusová letenka má platnost 12 měsíců ode dne vystavení. České aerolinie a.s. si vyhrazují právo omezit počet cestujících s bonusovou letenkou na určitých linkách. Na některé linky se bonusové letenky nevystavují vůbec. Bližší informace je možné získat v kancelářích Českých aerolinií a.s..
 • 4.5 Bonusovou letenku na linky Českých aerolinií a.s. vystavenou do přepravní třídy Travel lze doplatit na třídu Business. Bližší informace je možné získat v kancelářích Českých aerolinií a.s. nebo při odbavení na letišti před odletem.
 • 4.6 V rámci jedné cesty na bonusovou letenku je povolen jeden tzv. open-jaw, tj. letiště příletu v cílové destinaci při výchozí cestě nemusí být shodné s letištěm odletu při zpáteční cestě v rámci stejné zóny (např. tam Praha–Frankfurt a zpět Berlín–Praha). Na bonusovou letenku je povolen jeden tzv. stopover tj. možnost přerušení cesty, maximálně však na jeden den. Vystavení jednosměrné bonusové letenky není povoleno.
 • 4.7 Odměny (bonusové letenky) plně podléhají všem používaným taxám a dalším poplatkům i daním. Veškeré taxy a poplatky související s udělením nebo čerpáním odměn hradí Firma. Případné zdanění obdržených odměn provádí jejich nabyvatel.
 • 4.8 Dodatečná změna data/čísla letu na již vystavené bonusové letence je možná. Před začátkem cesty je možné vyžádat i změnu směrování, avšak pouze v rámci stejné zóny. Vystavené a neproletěné bonusové letenky je možné vrátit v době jejich platnosti před začátkem cesty, a získat tak zpět body na Firemní účet, ze kterého byly použity. V případě vrácení bonusové letenky je z Firemního účtu odečteno 1 000 bodů.
 • 4.9 V případě jakýchkoliv pochybností týkajících se cestování na bonusovou letenku může být cestující požádán, aby prokázal svou totožnost.
 • 4.10 Užití odměny osobou, která na ni z hlediska pravidel OK Plus Corporate nemá nárok, bude mít za následek odebrání odměny. Jestliže neoprávněná osoba již započala cestu na bonusovou letenku, veškerá započatá a následná přeprava bude provedena na náklady této osoby.
 • 4.11 Body nelze vyměnit za hotovost, nejsou převoditelné a nemohou být prodány nebo vyměněny, ani převedeny do zůstatku OK Plus Corporate jiné Firmy.
5. Ostatní
 • 5.1 Registrací do programu OK Plus Corporate se Firma zavazuje řídit se platnými Pravidly programu včetně dodatečně zveřejněných změn. České aerolinie a.s. si vyhrazují právo kdykoliv změnit Pravidla, včetně systému získávání a využívání bodů i bez předchozího oznámení.
 • 5.2 O změnách Pravidel programu je Firma informována prostřednictvím Internetu na stránkách programu OK Plus Corporate. Změny jsou účinné okamžikem zveřejnění, pokud není stanoveno jinak. České aerolinie a.s. vyvinou veškeré přiměřené úsilí za účelem informovat Firmy o změnách  nebo o ukončení Programu OK Plus Corporate a nenesou odpovědnost za žádné ztráty nebo škody způsobené uvedenými změnami.
 • 5.3 Firma, která poruší Pravidla, bude odpovídat za škody nebo ztráty, které Českým aeroliniím a.s. tímto jednáním vzniknou.
 • 5.4 V případě ztráty nebo vyzrazení hesla je Firma povinna ihned informovat České aerolinie a.s.. České aerolinie a.s. nenesou zodpovědnost za případné škody vzniklé zneužitím hesla.
 • 5.5 Každé porušení Pravidel programu OK Plus Corporate může vést k zániku práv plynoucích z nashromážděných bodů, k nepřiznání odměn nebo k jejich odejmutí – včetně již vystavené bonusové letenky nebo jiné odměny.
 • 5.6 Poskytnuté firemní údaje mohou být použity k marketingovému výzkumu, reklamě a navázání obchodů v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb. pro stávající i budoucí projekty, popř. služby v rámci Českých aerolinií a.s.. Údaje budou využívány společností České aerolinie a.s. a mohou být poskytnuty třetím osobám pouze pro potřeby zajištění výhod vyplývajících z členství v Programu. Firemní údaje je možné nechat kdykoliv změnit nebo vymazat.
 • 5.7 Program OK Plus Corporate se řídí právními předpisy České republiky. České aerolinie a.s. mají právo ukončit smlouvu s Firmou a/nebo zrušit body dle bodu 2.12. těchto Pravidel.
 • 5.8 Tato Pravidla nabývají platnosti a účinnosti 25. března 2012 a nahrazují veškeré předchozí verze.